Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра іноземних мов Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Робота кафедри іноземних мов здійснюється у відповідності до затверджених керівництвом ДВНЗ «ДДПУ» планами, котрі охоплюють навчальну, методичну, наукову, виховну та інші види робіт

Для формування у студентів міжкультурної іншомовної компетенції згідно з “Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання” викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес прогресивні методи реалізації інтерактивного навчання іноземних мов (кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань) та сучасні інформаційні технології навчання.

З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які постійно оновлюються з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та освіти.

Матеріально-технічна база кафедри  дозволяє забезпечити успішну організацію навчального процесу. Маємо 2 спеціалізовані навчальні аудиторії: лінгафонний кабінет та мультимедійна аудиторія. Кафедрою зібрана аудіотека, відеотека. Розроблено електронну базу для вивчення фахових дисциплін.

Кафедрою систематично проводяться науково-методичні, методологічні семінари, круглі столи з проблеми дослідження кафедри : «Інтенсифікація використання нових технологій в навчанні іноземній мови студентів мовних та немовних спеціальностей: формування мовного портфоліо як гнучкого засобу рефлексивного навчання іноземним мовам».

На сьогодні всі члени кафедри мають наукові теми і систематично публікуються у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні), так і за її межами.

Значна увага наділяється організаціїї науково-дослідної роботи зі студентами. На кафедрі  діють 5 науково-дослідних гуртка та 3 проблемні групи. Результатами співпраці викладачів та студентів є сумісні наукові праці.

1. "Культурознавча соціалізанія мовної освіти засобами вивчення літератури Англії" ― керівник наукового гуртка: канд. пед. наук., доцент Нікітіна Н.П.

2. "Формування професійно-орієнтованної комунікативної компетенції з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів педагогічного вузу немовних спеціальностей" ― керівник проблемної групи: канд.пед.наук, доцент Рижкова С.В.

3. "Діалог молоді Україна ― Німеччина" ― керівник наукового гуртка: канд.філос.наук, доцент Шевченко М.Ю.

4. "Країнознавство: Американська та Британська Цивілізації" ― керівник наукового гуртка: канд.пед.наук Дмитрієва О.В.

5. "Іноваційний підхід до формирования фонетичної компетенції" ― керівник наукового гуртка: канд.пед.наук Правдівцева Ю.С.

6. "Власні назви як об'єкт лінгвокультурологічної онімографії" ― керівник проблемної групи: канд.філол.наук Слабоуз В.В.

7. "Проблеми перекладу та інтерпретації англомовного художнього тексту" ― керівник проблемної групи: канд.філол.наук Пампура С.Ю.

8. "Напрямок розвитку сучасної дитячої англійської літератури" ― керівник наукового гуртка: канд.пед.наук, доцент Радзієвська О.В.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі щодо рецензування та незалежної експертизи наукової продукції вчених України. Завідувач кафедри, доцент Нікітіна Н.П. виступала офіційним опонентом при захисті кандидатських дисертацій.

Щорічно кафедрою проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

Тісний зв’язок кафедра налагодила з органами народної освіти. Викладачі кафедри  постійно беруть участь у роботі курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, у роботі методичних об’єднань вчителів іноземних мов  Слов’янська та Слов’янського району.

У 2014-2016 роках викладачі кафедри іноземних мов були у складі журі  обласних олімпіад із іноземних мов (англійська, німецька, французька мови) серед учнів загальноосвітніх закладів Донецької області, були рецензентами наукових робіт із німецької  та французької мов учасників секцій Малої академії наук.

У контексті європеїзації мовної освіти України викладачі кафедри готують студентів до стажування та роботі за кордоном у межах програм “Work and Travel” та “AuPair”.

Виховання на кафедрі є складовою загального навчально-виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття студентською молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, збереження духовних надбань , формування фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культур.

Разом з традиційними формами роботи активно впроваджуються інтерактивні . Так, існує анагло-мовний  театральний гурток  „Miracle”, який , до речі, є результатом співпраці кафедри з міжнародною організацією Корпус Миру (США). Що також надає можливість викладання фахових дисциплін, проведення методичних семінарів,  спілкування із носіями мови. З лютого 2016 року започаткував своє існування English Speaking Club, який дає можливість спілкуванню англійською мовою, цікаві зустрічі з носіями мови, отримання позитивних емоцій та досвіду.

Велике значення приділяється формуванню культури кафедри, де визначальним є позитивний соціально-психологічний клімат як важлива передумова реалізації потенціалу кожного члена кафедри та ефективної діяльності кафедри загалом.

Цей специфічний інструмент взаємодії членів кафедри дозволяє формувати стійкі мотиваційні установки до виконання професійних обов’язків, правил і критеріїв розподілу повноважень і відповідальності, трудової і ділової етики.