Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа професора Глущенка Володимира Андрійовича

Друк

Наукова школа доктора філологічних наук, професора

 

Володимира Андрійовича Глущенка


Наукова школа «Методологія та історіографія мовознавства»

Фундатор і керівник школи – доктор філологічних наук, професор Володимир Андрійович Глущенко, завідувач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Контакти: 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова: «Історія фонетичної системи російської мови в науковій концепції О. О. Шахматова» (захищена В. А. Глущенком у 1984 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство: «Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)» (захищена В. А. Глущенком у 1999 р.).

В. А. Глущенко є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій: зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.16 – перекладознавство (К 41.053.05 – ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса); 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство (К 26.133.08 – Київський університет ім. Бориса Грінченка).

Список наукових праць проф. В. А. Глущенка нараховує понад 300 позицій (детальніше див. тут).

Напрямки досліджень наукової школи:

1) методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи;

2) сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття;

3) лінгвістична історіографія: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи;

4) проблеми періодизації історії мовознавства;

5) історія мовознавства в контексті лінгвістичних парадигм;

6) проблеми термінології методології та історіографії мовознавства.

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (керівник – проф. В. А. Глущенко).

Під керівництвом проф. В. А. Глущенка в університеті працює міжвідомча наукова лабораторія «Методологія та історіографія мовознавства» Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Національної Академії наук України та Донбаського державного педагогічного університету. У лабораторії проводяться фундаментальні дослідження з держбюджетної теми «Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві (XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.).» (науковий керівник – проф. В. А. Глущенко).

Матеріали, присвячені науковій проблематиці школи, друкують у збірнику наукових праць Донбаського державного педагогічного університету «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології», що виходить за заг. ред. проф. В. А. Глущенка.

На базі Донбаського державного педагогічного університету проведено дві міжнародні науково-практичні конференції: «Методи лінгвістичних досліджень» (2010) і «Методологія та історіографія мовознавства» (2013).

За наукового керівництва проф. В. А. Глущенка захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство та 10.02.01 – українська мова (2003 – 2015 рр.).

Перспективи роботи наукової школи: відкриття докторантури зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

 

Основні представники школи

П.І.Б.

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1.

Овчаренко Вадим Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Теорія «родового дерева» та «хвильова» теорія в українському мовознавстві (ХІХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст.)

2003

2.

Голуб Олена Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті

2006

3.

Тищенко Катерина Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського

2007

4.

Рябініна Ірина Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

2008

5.

Орел Анна Сергіївна

кандидат філологічних наук, доцент

Історія фонологічних систем східнословянських мов: лінгвоісторіографічний аспект

2008

6.

Клець Ольга Олексіївна

кандидат філологічних наук

Проблема мовних союзів: лінгвоісторіографічний аспект

2010

7.

Фельчак Олександра Олександрівна

кандидат філологічних наук

Питання походження української мови: лінгвоісторіографічний аспект

2011

8.

Марченко Олена Юріївна

кандидат філологічних наук

Фонемна дистрибуція: історія вивчення

2012

9.

Приступа Тетяна Іванівна

кандидат філологічних наук

Історія морфологічних явищ східнослов’янських мов в українському та російському мовознавстві 70-х рр. ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.

2013

10.

Ніколайчук Анна Сергіївна

кандидат філологічних наук

Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія вивчення

2014

11.

Зубенко Катерина В’ячеславівна

кандидат філологічних наук

Принципи класифікації частин мови у європейському мовознавстві XIXXX ст.

2014

12.

Пампура Світлана Юріївна

кандидат філологічних наук

Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект

2015

13.

Ситняк Роман Миколайович

кандидат філологічних наук

Діахронна семасіологія: історія і сучасний стан

2015

14.

Карат Олена Василівна

кандидат філологічних наук

Діахронічні універсалії в лінгвістиці ХХ ст.

2015

У межах проблематики наукової школи над дисертаціями працюють такі аспіранти:

1. Бурковська Оксана Йосипівна – «Односкладні речення в індоєвропейських мовах: лінгвоісторіографічний аспект».

2. Руденко Марина Юріївна – «Арго, жаргон і сленг у європейському й американському мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження».

3. Ольховська Юлія Дмитрівна – «Методологічні засади дослідження мови в європейській лінгвістиці ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (синхронія / діахронія)».

4. Святченко Вікторія Володимирівна – «Системний характер мови в європейському порівняльно-історичному мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.».

 

Оголошення